Търсене
В серия от публикации ще ви запознаем с основите на автодиагностиката, ще разберете за начините за комуникация с автомобилите и използваните технологии, ще прочетете за предлаганите в онлайн магазина уреди за автомобилна диагностика и техните функции, сравнения на различни модели и тестове с тях.
Следете блога за промоции и се запишете в информационния ни бюлетин, за да ги научавате първи.

Black Friday 2021 в автодиагностика.net

сряда , 24 ноември 2021

Период на провеждане на промоцията: 26.11.2021 до 30.11.2021 година. Промоцията важи за всички продукти на автодиагностика.net в интернет магазина.

Участието в промоцията е обвързано със закупуването на продукт, предлаган от сайта www.автодиагностика.net.

Общи разпоредби

Тази промоция се организира от www.автодиагностика.net наричан по-долу „Организатор”, извършващ дейност като интернет магазин.


Период на провеждане на промоцията: 26.11.2021 до 30.11.2021 година. Промоцията важи за всички продукти на автодиагностика.net в интернет магазина.

Участието в промоцията е обвързано със закупуването на продукт, предлаган от сайта www.автодиагностика.net.


Промоцията се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие към всички физически лица с местоживеене в България на възраст над 18 години, с изключение на служителите на автодиагностика.net, членовете на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на промоцията.
Участвайки в тази промоция, участниците се съгласяват с ангажирането да спазват общите условия, както и да се придържат към механизма на промоцията, описан подробно по-долу.

Механизъм на промоцията

За да се включи в промоцията на автодиагностика.net, потребителят трябва да закупи продукт на намалена цена, предлаган от www.автодиагностика.net. Намалените продукти са маркирани в сайта с видима нова по-ниска цена и зачертана стара по-висока цена.

Други

Включвайки се в настоящата промоция, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) за целите, свързани с промоцията.
Участниците в промоцията са длъжни да спазват общите разпоредби, както и да се придържат към спазването механизма на промоцията. Те ще бъдат достъпни на специално създаден за целта пост, валиден през целия период на промоцията.
Като организатор „ЛАУТЕР” ЕООД си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите разпоредби, като промените влизат в сила само и единствено след публикуването им.
Организаторът има неотменимото право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 10, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Общите разпоредби или форсмажорни обстоятелства.
Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за претенции на участниците при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.
Всички участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в промоцията (включително – разходи за достъп до Интернет, ако участникът закупува продукт, използвайки интернет сайта на Организатора).
Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди ли вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящата промоция.
Организаторът не носи отговорност за прекратяване на промоцията, изчерпване на продуктите или за неполучени отстъпки поради форсмажорни обстоятелства.
Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуеместно, несъвместимо с промоцията, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез медиация.

Няма коментари